از تماشاگر نماهای تیم والیبال کاله تا تمرین ملی پوش پینگ پنگ در پارکینگ خانه

در بسته خبری خارج از گود موضوعاتی مانند: کارشکنی تیم گوام در مقابل ایران،دخالت مربی در کار پزشک مسابقات،رفتار های غیر ورزشی از تماشاگر نماهای تیم والیبال کاله،کی روش و دروازه بانان تیم ملی،تیم ملی بدنسازی،انتخابات رئیس فدراسیون پینگ پنگ،اشتباهات داوری،محل بد اسکان ملی پوشان معلول و.... اشاره شده است.