از بیروت تا پاریس در آتش

تروریست های داعش این بار به تلافی ناکامی در سوریه در قلب اروپا مردم را به خاک و خون کشیدند.