بوسه وزیر کشور عراق بر دست یک سربا

212
03 آذر 1394

بازدید "محمد سالم الغبان" وزیر کشور عراق از یکی از خطوط مقدم درگیری با عناصر داعش را ببینید.

فیلمکشور عراقسرباعراقسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x