بوسه وزیر کشور عراق بر دست یک سربا

بازدید "محمد سالم الغبان" وزیر کشور عراق از یکی از خطوط مقدم درگیری با عناصر داعش را ببینید.