آویزان شدن از پنجره برای فرار از شر داعشی های پاریس

142
03 آذر 1394

تصاویر جدید منشر شده از مردم پاریس که برای فرار از شر داعش خود را از پنجره آویزان کردند.

فیلمداعشپاریسفرانسهتروریستالقاعده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x