الکترونیکی شدن صندوق های اخذ رای

انتخابات الکترونیک موضوعی که یک سال است بین شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح شده است.