فیلمی از بازداشت یکی از مظنونین حوادث پاریس در بروکسل

مظنون این حادثه تروریستی پاریس به دست مامورین امنیتی در بلژیک دستگیر شد.