نه به این شوری شور،نه به این بی نمکی

در یک مدرسه ابتدایی ظرف مدت یک سال چهار مدیر آن تعویض شده است.