مرگ واژه ساکتی است که می توان برای آن نوشت و نوشت

پوریا تابان نگاه و نگرش 156 هنرمند را به مقوله مرگ در کتابی به نام سنگ قبر به ثبت رسانده است.