سومین غایب بزرگ میدان جهانی وزنه برداری

فدراسیون قبلی وزنه برداری بی خبر به فدراسیون جهانی نامه زده و سهراب مرادی را بازنشسته اعلام کرده است.