خیابان های پاریس همچنان زیر چکمه های نیروهای امنیتی فرانسه

با انتشار خبر فرار تعدادی از تروریست ها سایه ترس و وحشت همچنان بر سر اروپا و حتی آمریکا سنگینی می کند.