نیروهای امنیتی عراق خودرو حمل پول داعش را متوقف کردن

نیروهای امنیتی عراق را در حال بازداشت راننده یک خودرو وانت مملو از اسکناس نشان می دهد.