نیروهای امنیتی عراق خودرو حمل پول داعش را متوقف کردن

نیروهای امنیتی عراق را در حال بازداشت راننده یک خودرو وانت مملو از اسکناس نشان می دهد.

فیلمنیروهای امنیتیعراقداعشامریکاتروریست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x