نیروهای امنیتی عراق خودرو حمل پول داعش را متوقف کردن

127
03 آذر 1394

نیروهای امنیتی عراق را در حال بازداشت راننده یک خودرو وانت مملو از اسکناس نشان می دهد.

فیلمنیروهای امنیتیعراقداعشامریکاتروریست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x