عبور سه میهمان ناخوانده از دیوار امنیتی اجلاس گروه بیست

اجلاس بیست کشور اقتصادی جهان باوجود تدابیر شدید امنیتی، 3 مهمان ناخوانده داشت.