لحظه فرار مردم پاریس پس از شنیده شدن صدای انفجار

جمعی از مردم پاریس برای گرامی داشت یاد کشته شده گان حملات پاریس در میدان رپوبلیک (جمهوری) شهر پاریس تجمع کرده بودند که با شنیدن صدای انفجار وحشت زده از این محل فرار می‌کنند.