فرو ریختن ساختمان برسر راننده بیل مکانیکی

بی احتیاطی و تخریب غیر اصولی راننده بیل مکانیکی حادثه آفرید.