تعویض رومانتیک بکام با پسرش در دیدار خیریه

دیدار خیریه بین دو تیم ستارگان جهان و یاران دیوید بکام برگزار شد.