ربات انسان نمای ملی ایران

ربات انسان نمایی با 190 سانتی متر قد و 98 کیلو وزن ساخته شده است.