خیابان های اجاره ای با حضور پارکبان ها

این روزها در خیابان های شهر آنچه که باید دقایق طولانی به دنبال آن گشت جای پارک خودرو است.