واکنشهای مجازی به حوادث پاريس

رسه روز از حوادث پاريس گذشت و فضای مجازی همچنان دستخوش تحولات فرانسه است .