با شما خبری پنهان نمی ماند

در این فیلم به شما توضیحاتی درباره بخش جدید( شهروند خبرنگار ) باشگاه خبرنگاران و طریقه فرستادن سوژه های شما داده شده است.