خشونت در امریکا خشونتی که روز و شب ندارد

در جنوب شرقی جزیره کوبا خلیجی به نام گوانتانامو وجود دارد.
خشونت در امریکا خشونتی که روز و شب ندارد