تاثیر الگو های سینمایی در بین افراد جامعه

در دنیای امروز رفتار اشخاص مشهور و هنرمند تاثیر زیادی روی جامعه دارد.