جاری شدن سيل در شهر جده عربستان.

جاری شدن سيل در شهر جده عربستان سعودی پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت.