ژنرال قلعه نوعی منتقد سینما شد

هنر سینما هنری بسیار بزرگ و پیشرفت زیادی داشته اما محدودیت هایی دارد.