افزایش بیماران مبتلا به ایدز در کشور

تا چند وقت پیش در مورد ایدز کمتر صحبت به زبان می آمد اما اینک به موضوع مهمی تبدیل شده است.