نبرد آب و کویر برای ادامه حیات

تالاب گاوخونی در فاصله 140متری جنوب شرقی استان اصفهان قرار دارد.