امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و نيروی زمينی ارتش

بر اساس این تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و نيروی زمينی ارتش در قالب کمیته مشترک تشکیل خواهد شد.