کوران فیلم سوزی در سینماهای کشور

به اکران سینماها در نیمه دوم سال که نگاه می کنیم به نظر می رسد برنامه دقیقی وجود ندارد.