ميراث مجازی ما برای دوستان واقعی

203
03 آذر 1394

وقتی فضای مجازی اين همه با زندگی ما عجين است ،عجيب نيست که ارثی هم از خودمان در چنين فضايی به يادگار بگذاريم.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x