طبقه پنجاهم برجی صد طبقه در شيکاگو طعمه حريق شد

طبقه پنجاهم آسمانخراشی یکصد طبقه در شهر شیکاگو(CHICAGO )عصر روز شنبه در ایالت ایلینویز در آمریکا طعمه حریق شد.