اپل در ثبت اختراع شکست خورد

اپل در یک دعوای حقوقی ثبت اختراع شکست خورد