ربات صفحه‌ای که ساختمان‌های مینیاتوری می‌سازد

ابتکار تازه ام‌آی‌تی بلوک‌ها کینتیک ربات صفحه‌ای که ساختمان‌های مینیاتوری می‌سازد