رایانش کوانتوم

این ویدیو را ببنید تا ببینید که رایانش کوانتوم چیست؟ (Quantum computing)