شبنم فرشادجو در مورد دریاچه ارومیه حرف میزند

شبنم فرشادجو:لهجه اش شیرین، حرفش تلخ، طعمش شورتر، مرغ این دریاچه بوتیمار باشد بهتر است