روایت شهاب حسینی از چپ کردن خودرویش در اتوبان امام علی!

روایت شهاب حسینی از چپ کردن خودرویش در اتوبان امام علی/خطر از بیخ گوش سینمای ایران گذشت ی!