بدنبال "نظریۀ همه چیز" در فیزیک

آیا می توان رویای اینشتین یعنی وحدت نیروها را فقط در یک فرمول خلاصه کرد. به گفته ی برایان گرین می توان با استفاده از نظریه ریسمان ها و نظریات جدیدتر به معادله ی نهایی فیزیک یا نظریه ی همه چیز دست یافت و گواه آن کشفیات اخیر در ۲۰۰ سال گذشته میباشد که همواره یک مسیر رو به جلو داشته است.(زیرنویس فارسی دارد)