در جستجوی رازهای انرژی تاریک

جهان دارد منبسط می شود و ستاره ها و کهکشان ها از هم دور می شوند. مطالعات نشان می دهد، این انبساط شتابدار است و سرعتش رو به افزایش است. کیهان شناسان عامل این پدیده را "انرژی تاریک" نامیده اند. حالا پژوهشگران ساخت «تلسکوپ کاوشی همدید بزرگ» یا ال اس اس تی را آغاز کرده اند که به آنها این امکان را می دهد تا با گرفتن عکس از آسمان نیمکره جنوبی به رازهای این پدیده ی نامرئی و مرموز کیهان پی ببرند.