پرسشگری رو صاف نکنیم

انصافا حرف این انیمیشن خیلی عمیق هست.
دیرین دیرین