ایده های خلاقانه خریداری ندارد!

کاش به به فکر و ایده های جدید بیشتر اهمیت بدهیم.