آیا واقعیت جهان ما ،قابل دستیابی است؟ - مکس تگمارک

آیا جهان ذهن واقعیت اصلی است یا جهان مادّی؟چه راه هایی برای درک و شناخت بیشتر از جهان،پیش روی بشر است؟ مکس تگمارک،فیزیکدانی است که بر خلاف همکارانش مایل نیست از زیر بار این سؤالات بزرگ شانه خالی کند.در اینجا به صورت خلاصه ، نظرات خودش را بیان می کند.