صحب های مدیر عامل تی موبایل درباره سرویس جدیدش

مدیرعامل تی‌موبایل می‌گوید سرویس جدیدش کاملا با بی‌طرفی در شبکه سازگار است