ئی‌اسپورت

ئی‌اسپورت و مسابقات قهرمانی جهانی ورزش‌های رایانه‌ای در بلیزکان ۲۰۱۵