موبایل‌های هوشمند و بانکداری

موبایل‌های هوشمند، جریان بانکداری الکترونیک را تغییر دادند