همگرایی گرانشی اینشتین

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل و یک عدسی بزرگنمایی طبیعی کیهانی توانستند چهار تصویر از لحظه ی انفجار یک ستاره ی دوردست را ثبت کنند. ابرنواختر رفسدال حدود ۹ میلیارد سال پیش منفجر شده و در این تصاویر بطور تصادفی با خوشه کهکشانی MACS که در فاصله ی ۵ میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد هم تراز شده است.گرانش این خوشه باعث شده که فوتون های (ذرات نور) در حال عبور خم شوند.