جوک و کل کل دختر پسرای ایرانی وقتی عصبانی میشن

قسمت خنده دار اجرای حسن ریوندی در مورد شوخی های دخترها و پسر ها

www.hasanreyvandi.com