فیزیک بنیادی چه ویژگی متفاوتی دارد؟ - نیما ارکانی حامد

گفته می شود که فیزیک و ریاضیات، به صورت اصولی، ریشه علوم دیگر هستند، نیما ارکانی حامد، فیزیکدان سرشناس که در حیطه مسائل بنیادی فیزیک کار می کند ، دربارۀ این مطلب نظرات خود را بیان می کند.