آیا سفر به گذشته امکان پذیر است؟ - برایان گرین

بر اساس نظریه نسبیت ، می دانیم که سفر به آینده، با اطمینان کامل، شدنی است؛ ولی سفر به گذشته چطور؟ برایان گرین پس از مقدمه ای بر مفهوم زمان این سؤال را بررسی می کند.