هوش مصنوعی و احساسات؟- ماروین مینسکی و ری کورزوایل

در زمینه هوش مصنوعی،شبیه سازی تفکر منطقی کار سخت تری است یا شبیه سازی عواطف واحساسات؟اکثر مردم، احساسات را خیلی پیچیده تر از تفکر می دانند،ولی آیا واقعاً همین طور است؟ "ری کورزوایل"در مصاحبه ای با استادش "ماروین مینسکی" این سؤال و مباحث دیگری در زمینه هوش مصنوعی را بررسی می کنند.ماروین مینسکی مؤلف کتاب ماشین احساسات(The Emotion Machine) است. ویدئوی اصلی:https://www.youtube.com/watch?v=RZ۳ahBm۳dCk