از نیوتن تا اینشتین: نظریه ریسمان و سیاه چاله

"کامران وفا" و "اندرو استرومینگر"، مشترکاً توانستند با استفاده از نظریه ریسمان ،مسأله آنتروپی در سیاه چاله را حل کنند که در نهایت امید به درستی نظریه ریسمان را تقویت کرد و در نهایت منجر به پایه گذاری "اصل هولوگرافی"شد.ضمناً در پایان این بحث،به معمای بزرگتری هم پرداخته می شود؛فیزیکدان هایی که مشترکاً مؤفق به حل یک مسأله می شوند، چگونه موفقیتشان را جشن می گیرند؟