انگیزۀ ترویج علم - برایان گرین

برایان گرین که با نگارش کتاب "جهان زیبا" و سپس مستند تلویزیونی آن ،بیش از یک دهۀ پیش وارد عرصۀ ترویج علم شد،دربارۀ انگیزۀ فعالیتش می گوید.