قانون علیّت و ظهوریافتگی - جرج الیس

نحوۀ عملکرد قانون علیّت در جهان فیزیکی چگونه است؟پدیدۀ "ظهوریافتگی"(Emergence) چیست؟سؤالات اساسی در فیزیک که همیشه باعث سردرگمی می شود."جرج الیس" این سؤالات را بررسی می کند. "جرج الیس" یکی از کیهان شناسان پیشرو است که به همراه استیون هاوکینگ،کتاب "ساختار بزرگ مقیاس فضا-زمان" را نوشته است.